Algemene Voorwaarden – 1nnov8.tv B.V.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan 1nnov8.tv B.V. ("1nnov8.tv").
 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan 1nnov8.tv en niet aan enige door 1nnov8.tv verbonden persoon te zijn gegeven. Dat geldt ook indien het de bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde aan 1nnov8.tv verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Onder "verbonden persoon" wordt begrepen: werknemers, adviseurs, partners en aandeelhouders van 1nnov8.tv.
 3. 1nnov8.tv zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. [In het bijzonder draagt 1nnov8.tv zorg voor geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan 1nnov8.tv ter beschikking gestelde gegevens en informatie.]
 4. 1nnov8.tv neemt met de opdracht een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 5. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van 1nnov8.tv leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door 1nnov8.tv afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
 6. Indien om welke reden dan ook de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van 1nnov8.tv beperkt tot het door 1nnov8.tv in verband met de desbetreffende opdracht in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag met een maximum van € 100.000.
 7. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade en met 1nnov8.tv als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
 8. Indien 1nnov8.tv een niet aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, dan is 1nnov8.tv tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout die door deze persoon mocht worden gemaakt. Door 1nnov8.tv een opdracht te geven, verleent de opdrachtgever aan 1nnov8.tv de bevoegdheid om, als een door 1nnov8.tv ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.
 9. Niet alleen 1nnov8.tv maar ook iedere aan 1nnov8.tv verbonden persoon kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van verbonden personen, vroeger verbonden personen en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen.
 10. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door 1nnov8.tv vast te stellen uurtarieven.
 11. Door 1nnov8.tv ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht.
 12. Alle bedragen zijn exclusief BTW. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de cliënt in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de factuur. Bij gebreke van tijdige betaling is 1nnov8.tv gerechtigd de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, alsmede alle kosten verbonden aan de inning van de factuur.
 13. 1nnov8.tv en alle aan 1nnov8.tv verbonden personen zijn gerechtigd met de opdrachtgever te communiceren via (niet beveiligde) e-mail. Zowel 1nnov8.tv als de opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van e-mail risico's kleven. De opdrachtgever en 1nnov8.tv zullen jegens elkaar niet aansprakelijk zijn voor schade die eventueel ontstaat bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van e-mail.
 14. Op de rechtsverhouding tussen 1nnov8.tv en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter te Haarlem is bevoegd in eerste instantie van enig geschil tussen 1nnov8.tv en een opdrachtgever kennis te nemen.
 15. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Haarlem en zijn opgenomen op de website van 1nnov8.tv.